Msza święta krok po kroku (30) - Ite, missa est

Słowa, które są tematem ostatniej katechezy, celowo zostały przytoczone po łacinie. Od samego początku sprawiały one wiele trudności tłumaczom. Znane z liturgii w języku polskim jako „Idźcie w pokoju Chrystusa”, mogą być interpretowane nie tylko jako zamknięcie Eucharystii, obwieszczenie dokonania ofiary Mszy świętej. Ich wymowa kieruje nas również, a może przede wszystkim, ku nowemu otwarciu — posłaniu nas jako Kościoła.

W pierwszych wiekach zwrot ten był używany zanim jeszcze słowo missa (msza) było używane do określenia Eucharystii. Niektórzy uważają, że brakuje w tym zdaniu słowa „Hostia”. Musimy pamiętać, że w pierwszym tysiącleciu istniał łamania przez biskupa Hostii w czasie liturgii na małe fragmenty, które potem były wysyłane do wszystkich kościołów danej diecezji, a które następnie były dodawane do Krwi Pańskiej w czasie sprawowania Eucharystii. Oznaczało to jedność Kościoła lokalnego i jego związanie z swoim biskupem. Zwrot ten oznaczałby wtedy: „Idźcie, ofiara została posłana”. Jednak istnieje jeszcze przypuszczenie, iż w omawianym zwrocie brakuje słowa Ecclesia (Kościół) i wtedy należałoby tłumaczyć ten zwrot jako: „Idźcie, Kościół został posłany. Domagałaby się tego budowa samej Mszy św.

Jak już wspomnieliśmy przy omawianiu Kolekty, na początku naszych rozważań, jest to modlitwa która nie zbiera wszystkich intencji zgromadzonych na Eucharystii, ale collecta Ecclesia - zbiera Kościół. Tak samo modlitwa nad darami (secreta) zbiera Kościół wtajemniczony, czyli ten, który posiada wiarę, że dokonuje się dla niego święta Ofiara. W tym kontekście ostanie słowa Mszy ukazywałyby nam trzeci wymiar Kościoła - posłanego.

Jednak, aby właściwie zrozumieć ostanie zdanie Mszy św., spójrzmy na nie przez pryzmat tego, co się dzieje bezpośrednio przed nim, czyli udzielenie błogosławieństwa. Gdy sięgniemy do Katechizmu Kościoła Katolickiego, a w nim do działu poświęconego Liturgii (od numeru 1076) to zobaczymy, że Kościół tłumaczy sprawowanie Liturgii jako przedłużenie działania Boga w świecie, Który nieustannie, od momentu stworzenia, obdarowuje swoim błogosławieństwem. Wybrał sobie świątynię w Jerozolimie jako miejsce swojej obecności w świecie, posłał Swojego Syna i wybrał Kościół, aby kontynuował Jego obecność w świecie. To wszystko ukazuje nam udzielanie błogosławieństwa przez Boga. Msza, jako działanie Boga, jest również Jego błogosławieństwem, tym samym działaniem. Stwarza nas na nowo, dokonuje naszego oczyszczenia, kierując swoje Słowa nas poucza, a Syn oddaje nas Ojcu. Na końcu Kościół jest posłany, aby tę ofiarę zanieść w świat. Nie jest to jakieś zwykłe posłanie, ale posłanie z samego Serca Bożego w ramach błogosławienia świata, zanurzonego w błogosławieństwie, które działa w świecie od samego jego stworzenia. Mamy być tymi, którzy są błogosławieństwem dla świata!

Msza się nie kończy słowami: „Ite, missa est”. Nie jest to jakaś konkluzja zamykająca. Wręcz przeciwnie, jest to otwarcie daru Bożego błogosławieństwa na tych wszystkich, których spotkamy za drzwiami kościoła. Jest to rozumienie Mszy św., które ukazuje nam całą duchowość chrześcijańską opartą na pokorze (Msza zaczyna się od oczyszczenia), słuchaniu Słowa Bożego (Liturgia Słowa), dziękczynieniu (jakim jest Msza św. za ofiarę Jezusa), składaniu ofiary (raz dokonanej i urzeczywistnionej w czasie Mszy) oraz na błogosławieństwie Bożym (które jest podstawą wszelkiego dobra).

Kościele Święty, jesteś posłany, żeby zanieść Ofiarę Chrystusa wszystkim tym, których tutaj nie ma. Amen.

 

Bibliografia:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2009, t. I-IV

• Sobór Watykański II, Konstytucja o Liturgii Świętej „Sacrosanctum Concilium”

Katechizm Kościoła Katolickiego

• Nadolski B., Liturgika, Poznań 1989, t. I-IV

• Sinka T., Liturgika, Kraków 1997

• Ratzinger J., Sakrament i misterium, Kraków 2018, wyd. II

• Bradshaw P., W poszukiwaniu początków kultu chrześcijańskiego, Kraków 2016

Materiały Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego


© 2019 Parafia Bożego Ciała. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powered by Mega Group